Pedagog szkolny – mgr Natalia Widlarz

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 - 13.00

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

13.30 -17.30 

8.00 – 13.00

 

Pedagog szkolny – mgr Justyna Okręglicka

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.00 - 14.00

-------------------

9.00 - 11.30

8.00 -11.30 

12.00 – 13.00

 

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Rola pedagoga nie określają ścisłe reguły, co pozwala mu na twórcze dopasowywanie się do warunków, potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

 Cel pracy pedagoga to: pomóc uczniowi ukończyć szkołę podstawową przy jednoczesnym minimalizowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zakłócających jego społeczny rozwój.

Zasady obowiązujące pedagoga szkolnego

Realizując swoje statutowe zadania pedagog szkolny kieruje się następującymi zasadami:

- zasadą dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika
ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszanie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić czy upokorzyć,

- zasadą odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania,

- zasadą ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie,

- zasadą podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów,

- zasadą bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegać ma na:

 

Przewidywane efekty podjętych działań:

1.      Uczeń wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

2.      Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym, odróżnia dobro od zła.

3.      Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.

4.      Dba o swoje zdrowie, chętnie uczestniczy w zajęciach związanych z promocją zdrowia.

5.      Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.

6.      Potrafi radzić sobie ze stresem, kontrolować własne stany emocjonalne.

7.      Zna swoje prawa i obowiązki.

8.      Przeciwdziała agresji i przemocy, potrafi dokonywać słusznych wyborów i właściwych decyzji.

9.      Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.

10.     Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce- wsparty przez nauczycieli i rodziców

11.      Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości,

12.      Próbuje  bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy.

13.      Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.