Przejdź do treści
Szkoła Katolicka
Szkoła Katolicka
Szkoła Katolicka
Przejdź do stopki

Dla rodziców

Treść

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Rola pedagoga nie określają ścisłe reguły, co pozwala mu na twórcze dopasowywanie się do warunków, potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

 Cel pracy pedagoga to: pomóc uczniowi ukończyć szkołę podstawową przy jednoczesnym minimalizowaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych zakłócających jego społeczny rozwój.

Zasady obowiązujące pedagoga szkolnego

Realizując swoje statutowe zadania pedagog szkolny kieruje się następującymi zasadami:

- zasadą dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika
ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszanie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić czy upokorzyć,

- zasadą odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania,

- zasadą ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie,

- zasadą podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów,

- zasadą bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegać ma na:

 • Rzetelna diagnoza środowiska szkolnego uczniów,
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły
  i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu
  i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
 • wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych
  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Przewidywane efekty podjętych działań:

1.      Uczeń wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

2.      Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym, odróżnia dobro od zła.

3.      Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.

4.      Dba o swoje zdrowie, chętnie uczestniczy w zajęciach związanych z promocją zdrowia.

5.      Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.

6.      Potrafi radzić sobie ze stresem, kontrolować własne stany emocjonalne.

7.      Zna swoje prawa i obowiązki.

8.      Przeciwdziała agresji i przemocy, potrafi dokonywać słusznych wyborów i właściwych decyzji.

9.      Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.

10.     Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce- wsparty przez nauczycieli i rodziców

11.      Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości,

12.      Próbuje  bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy.

13.      Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.

159163